کاریال

Underground pipeline

د ځمکې لاندې پایپ لاین

Irrigation System

د اوبو لګولو سیستم

Water Supply System

د اوبو رسولو سیستم

Equipment supplies

د سامان آلاتو